Miksaĵo - Vallgatan 14 - 411 16, Gothenburg, Sweden - 031-13 85 00